بررسی ضمان حاکمیت در قبال صدمات وارده
بررسی نظریه های ضمان دولت اسلامی
بررسی ضمان حاکمیت- کرونا- مناط
اثبات شخصیت حقوقی برای دولت اسلامی
مناط- استاد وحیدی- بررسی وضعیت قرنطینه
بررسی وضعیت قرنطینه
مناط-استاد وحیدی- قاعده لاضرر
قاعده لاضرر و شیوع کرونا
اهمیت مبادی معرفتی در حل مسائل فقهی
ملاک در تزاحمات ناشی از شرایط اضطراری-مناط
ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا (بخش 2)
تزاحم بین اقتصاد و سلامت-شبستری
در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟
الفقه الاجتماعی
الفقه الاجتماعی
ضمان حاکمیت-شبستری
بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان
رمز رضایت حضرت-شب زنده دار
رمز رضایت حضرت از ما
ملاک در تزاحمات ناشی از شرایط اضطراری
ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا (بخش اول)
تحول سوم مورد نیاز در فقاهت
ملا شدن-شب زنده دار
درس خواندن و ملا شدن قانون دارد
توجه به مقاصد الشریعه
توجه به مقاصد الشریعه
گزارش تصویری پرونده سوم
درخواست رهبری- شب زنده دار
درخواست مکرر رهبری از فضلای حوزه
فیلم کوتاه نشست دوم-مناط
فیلم کوتاه پرونده دوم
تیزر پرونده اول
گزارش تصویری نشست دوم-مناط
گزارش تصویری پرونده دوم
گزارش تصویری نشست اول-مناط
گزارش تصویری پرونده اول
تیزر پرونده دوم
فیلم کوتاه پرونده اول