واکسن کرونا-موضوع شناسی
کلیپ موضوع‌شناسی و نظام مسائل
پرونده ششم مناط
تیزر پرونده ششم مناط
کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی
کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی
مسئولیت کیفری نیابتی
مسئولیت کیفری نیابتی
نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر
نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر، کشف مناط و قیود آن
سیاست جنایی اسلام
سیاست جنایی اسلام
ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی
ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی
محدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی
محدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی
نگاهی بر مبانی حکم عدم قصاص پدر
نگاهی بر مبانی حکم عدم قصاص پدر
قرنطینه چالشی برای حکومت
قرنطینه چالشی برای حکومت
بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی
بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (فیلم و کلیپ)
حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی
حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی
تیزر پرونده پنجم
در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟
جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت
جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت
توجه به مقاصد الشریعه
توجه به مقاصد الشریعه
گزارش تصویری پرونده سوم
ملا شدن-شب زنده دار
درس خواندن و ملا شدن قانون دارد
الفقه الاجتماعی
الفقه الاجتماعی
درخواست رهبری- شب زنده دار
درخواست مکرر رهبری از فضلای حوزه
تحول سوم مورد نیاز در فقاهت
فیلم کوتاه پرونده دوم
رمز رضایت حضرت-شب زنده دار
رمز رضایت حضرت از ما
گزارش تصویری نشست دوم-مناط
گزارش تصویری پرونده دوم
تیزر پرونده دوم
گزارش تصویری نشست اول-مناط
گزارش تصویری پرونده اول
تیزر پرونده اول
فیلم کوتاه پرونده اول