الفقه الاجتماعی
الفقه الاجتماعی
رمز رضایت حضرت-شب زنده دار
رمز رضایت حضرت از ما
گزارش تصویری نشست دوم-مناط
گزارش تصویری پرونده دوم
گزارش تصویری نشست اول-مناط
گزارش تصویری پرونده اول
تحول سوم مورد نیاز در فقاهت
ملا شدن-شب زنده دار
درس خواندن و ملا شدن قانون دارد
تیزر پرونده دوم
توجه به مقاصد الشریعه
توجه به مقاصد الشریعه
درخواست رهبری- شب زنده دار
درخواست مکرر رهبری از فضلای حوزه
تیزر پرونده اول
گزارش تصویری پرونده سوم
فیلم کوتاه پرونده دوم
فیلم کوتاه پرونده اول