استاد خسروپناه در نشست سوم: تحول سوم مورد نیاز در گام دوم فقاهت توجه به بعد ولایت فقیه در کنار بعد فقاهت اوست.

توجه به مقاصد الشریعه

استاد خسروپناه: ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمی‌شود.

مشروح نشست سوم با بیان استاد عبدالحسین خسروپناه – قسمت دوم سیستمی شدن فقه دومین تحول مورد نیاز تبدیل فقه به سیستم و به نظام است. #سیستم یا #نظام یا #منظومه، مجموعه اجزاء به هم پیوسته و مرتبطی هستند که …

الفقه الاجتماعی

اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر "فقه" به "فقه اجتماعی" است.

نشست سوم مناط

مشروح نشست سوم با بیان استاد عبدالحسین خسروپناه – قسمت اول گوهر بیانیه گام دوم گوهر بیانیه گام دوم، #نظام_انقلاب است. نظام انقلابی هم سه رکن دارد: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی. رهبری خطاب به جوانان فرموده اند وضع مطلوب …

نشست سوم با عنوان «نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب» با حضور استاد خسروپناه برگزار شد.

برش هایی از دیدگاههای اساتید و متفکرین حوزه در خصوص گام دوم و فقه تمدن ساز:

سومین نشست از سلسله نشست‌های مناط به مناسبت سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می‌شود. در این نشست استاد عبدالحسین خسروپناه با موضوع «نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب» به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. این نشست ویژه طلاب …