کلیپ: تحول سوم مورد نیاز در فقاهت

استاد عبدالحسین خسروپناه در نشست سوم از سلسه نشست های «مناط»: تحول سوم مورد نیاز در گام دوم فقاهت توجه به بعد ولایت فقیه در کنار بعد فقاهت اوست.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.