تحول سوم مورد نیاز در فقاهت

استاد خسروپناه در نشست سوم: تحول سوم مورد نیاز در گام دوم فقاهت توجه به بعد ولایت فقیه در کنار بعد فقاهت اوست.

دیدگاهتان را بنویسید