توجه به مقاصد الشریعه

کلیپ: گام دوم در فقاهت، توجه به مقاصد الشریعه

استاد خسروپناه در نشست «نقش نهاد فقاهت در گام دوم»: ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمی‌شود.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.