الفقه الاجتماعی

کلیپ: الفقه الاجتماعی

استاد عبدالحسین خسروپناه در ویژه برنامه «نقش نهاد فقاهت در گام دوم»: اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر “فقه” به “فقه اجتماعی” است.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.