تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
مناط- واکسن کرونا- حسینی

تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن

استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روش‌شناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش می‌آید، به فرایندی که فقیه می‌بایست نظرات کارشناسان متخصص…

ادامه خواندن تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
موضوع شناسی واردات واکسن
واکسن کرونا- مناط- حسینی

موضوع شناسی واردات واکسن

استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ…

ادامه خواندن موضوع شناسی واردات واکسن
مسئولیت مدنی دولت در آسیب‌های پزشکی
مناط- واکسن کرونا- سبزواری

مسئولیت مدنی دولت در آسیب‌های پزشکی

یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی…

ادامه خواندن مسئولیت مدنی دولت در آسیب‌های پزشکی
قاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن
واکسن کرونا- سبزواری-مناط

قاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن

اسـتاد علی رحمانـی سـبزواری در مصاحبه با مناط ضمـان و مسـئولیتهای پزشـک و متصدیـان درمـان را در مـورد واکسیناسـیون در حالتهـای مختلـف تحقیـق کـرده و بـه دلالتهـای قاعـده احسـان در…

ادامه خواندن قاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن
تکالیف حاکمیت در قبال واکسیناسیون عمومی
توسلی- .اکسن کرونا- مناط

تکالیف حاکمیت در قبال واکسیناسیون عمومی

در مراحل حل مسائل فقهی مرتبط با موضوعات جدید، توجه به مبادی حِکمی، موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی سه عنصر تعیین‌کننده هستند که در یکدیگر ‌تنیده‌اند. به همین جهت غفلت از هریک…

ادامه خواندن تکالیف حاکمیت در قبال واکسیناسیون عمومی
قاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا
مناط- واکسن کرونا- توسلی

قاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا

اسـتاد مهـدی توسـلی در مصاحبه تفصیلی با منـاط به مباحثی چون مبانی حِکمی مسائل فقهی واکسیناسیون، ضمان دولت و حکم اخلال‌گران در فرایند واکسیناسیون می‌پردازند.در این کلیپ کوتاه به دوگانه…

ادامه خواندن قاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا
دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن
دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن

دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن

ملاحظه جنبه‌های عینی مسائل فقهی و پیامدهای آن موجب می‌شود با برآورده شدن نیازهای فقهی موجود در کشور اهمیت فقاهت در موضوعات حاکمیتی آشکار شود. از سوی دیگر واقعی بودن…

ادامه خواندن دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن
بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس
بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس

بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس

استاد مهدی علوی مهر در گفتار تفصیلی مجموعـه‌ای از مسـائل فقهی مرتبط با واکسیناسیون را مـورد بررسـی قـرار داده‌اند کـه چالـش محـوری آنهـا اولویـت دفـع مضـرت نسـبت بـه جلـب منفعـت…

ادامه خواندن بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس
چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن
مناط-واکسن کرونا- استوار

چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن

استاد محمد استوار در مصاحبه با مناط به دو موضوع مهم معامله با کشورهای خارجی در تهیه واکسن و نیزمسئولیت حاکمیت اسلامی در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود…

ادامه خواندن چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن
بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم
بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم

بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم

استاد محمد استوار میمندی در مصاحبه با مناط به ملاحظات فقهی خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداخته و مسئولیت دولت در قبال صدماتی که در واکسیناسیون به مردم وارد می‌شود…

ادامه خواندن بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم