Read more about the article تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
مناط- واکسن کرونا- حسینی

تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن

استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روش‌شناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش می‌آید، به فرایندی که فقیه می‌بایست نظرات کارشناسان متخصص…

ادامه خواندنتولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
Read more about the article موضوع شناسی واردات واکسن
واکسن کرونا- مناط- حسینی

موضوع شناسی واردات واکسن

استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ…

ادامه خواندنموضوع شناسی واردات واکسن
Read more about the article مسئولیت مدنی دولت در آسیب‌های پزشکی
مناط- واکسن کرونا- سبزواری

مسئولیت مدنی دولت در آسیب‌های پزشکی

یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی…

ادامه خواندنمسئولیت مدنی دولت در آسیب‌های پزشکی
Read more about the article قاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن
واکسن کرونا- سبزواری-مناط

قاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن

اسـتاد علی رحمانـی سـبزواری در مصاحبه با مناط ضمـان و مسـئولیتهای پزشـک و متصدیـان درمـان را در مـورد واکسیناسـیون در حالتهـای مختلـف تحقیـق کـرده و بـه دلالتهـای قاعـده احسـان در…

ادامه خواندنقاعده احسان و اجبار حاکمیت بر تزریق واکسن
Read more about the article تکالیف حاکمیت در قبال واکسیناسیون عمومی
توسلی- .اکسن کرونا- مناط

تکالیف حاکمیت در قبال واکسیناسیون عمومی

در مراحل حل مسائل فقهی مرتبط با موضوعات جدید، توجه به مبادی حِکمی، موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی سه عنصر تعیین‌کننده هستند که در یکدیگر ‌تنیده‌اند. به همین جهت غفلت از هریک…

ادامه خواندنتکالیف حاکمیت در قبال واکسیناسیون عمومی
Read more about the article قاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا
مناط- واکسن کرونا- توسلی

قاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا

اسـتاد مهـدی توسـلی در مصاحبه تفصیلی با منـاط به مباحثی چون مبانی حِکمی مسائل فقهی واکسیناسیون، ضمان دولت و حکم اخلال‌گران در فرایند واکسیناسیون می‌پردازند.در این کلیپ کوتاه به دوگانه…

ادامه خواندنقاعده لاضرر و آزمایش واکسن کرونا
Read more about the article دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن
دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن

دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن

ملاحظه جنبه‌های عینی مسائل فقهی و پیامدهای آن موجب می‌شود با برآورده شدن نیازهای فقهی موجود در کشور اهمیت فقاهت در موضوعات حاکمیتی آشکار شود. از سوی دیگر واقعی بودن…

ادامه خواندندامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن
Read more about the article بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس
بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس

بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس

استاد مهدی علوی مهر در گفتار تفصیلی مجموعـه‌ای از مسـائل فقهی مرتبط با واکسیناسیون را مـورد بررسـی قـرار داده‌اند کـه چالـش محـوری آنهـا اولویـت دفـع مضـرت نسـبت بـه جلـب منفعـت…

ادامه خواندنبررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس
Read more about the article چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن
مناط-واکسن کرونا- استوار

چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن

استاد محمد استوار در مصاحبه با مناط به دو موضوع مهم معامله با کشورهای خارجی در تهیه واکسن و نیزمسئولیت حاکمیت اسلامی در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود…

ادامه خواندنچارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن
Read more about the article بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم
بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم

بررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم

استاد محمد استوار میمندی در مصاحبه با مناط به ملاحظات فقهی خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداخته و مسئولیت دولت در قبال صدماتی که در واکسیناسیون به مردم وارد می‌شود…

ادامه خواندنبررسی محدوده ممنوعیت تقویت کشورهای متخاصم