مناط

مقدمه‌ای بر نشست اول

به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاه‌های اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام می‌تواند راهگشا باشد: خلاصه‌ای از دیدگاه‌های حجت الاسلام مقیمی برای تنقیح مسئله و محل نزاع در موضوع فقه نظام ابتدا آنرا از جهت معانی که در آنها استعمال شده مورد دقت قرار می‌دهیم و انظار مختلفی که توسط اساتید […]

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب

پیش نشست

لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری “تحريريه مناط” بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خود‌سازی، جامعه پردازی، و تمدن سازی را می‌توان به عنوان دال محوری آن در نظر گرفت. اما جایگاه نهاد فقاهت در این مرحله از انقلاب و در نسبت […]