مناط

اهمیت موضوع شناسی در فقه (بخش دوم:رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات، مهم‌ترین تحول در علم فقه)

استاد بنیادی در بخض دوم یادداشت خود رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات را تبیین کرده اند. ایشان به نقش تحولی این مهم در علم فقه اشاره کرده‌اند: در بخش دوم این یادداشت به «رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات» یا «شکل‌گیری اجتهاد در موضوعات» در ادوار علم فقه اشاراتی می‌شود، تا ادعای «وابستگی و پیوستگی توسعه […]

اهمیت موضوع‌شناسی در علم فقه(بخش اول: اهمیت موضوع‌شناسی فقه در عصر حاضر نسبت به ادوار دیگر)

استاد حسین بنیادی نایب رییس مجمع عمومی جامعه مدرسین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در پاسخ به مباحثی که اخیرا پیرامون جایگاه «موضوع‌شناسی» طرح شده، یادداشتی را در اختیار مناط گذاشته‌اند. در این یادداشت استاد محترم به سرفصلهای مهمی همچون «اهمیت موضوع‌شناسی در دوره حاضر»، «رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات» و «وابستگی و […]