کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی(فیلم و کلیپ)

استاد سلمان رئوفی در بیانات خود کاربردهای تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی را تبیین نمودند.

استاد سلمان رئوفی در قسمت دوم بیانات خود حق ابوت و قانون عدم قصاص پدر را تبیین نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید