نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر، کشف مناط و قیود آن (فیلم و کلیپ)

استاد قاسم عارف  در قسمت اول بیانات خود به تبیین نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر پرداختند. 

استاد قاسم عارف  در قسمت دوم بیانات خود به تبیین نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر پرداختند. 

استاد قاسم عارف  در قسمت سوم بیانات خود به تبیین نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر پرداختند. 

استاد قاسم عارف  در قسمت چهارم بیانات خود به تبیین نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر پرداختند. 

دیدگاهتان را بنویسید