موضوع شناسی واردات واکسن

استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ این مسئله بـا توجه شـرایط مختلـف می‌پردازنـد.
در این کلیپ کوتاه دیدگاه ایشان را درباره خرید واکسن از کشورهای خارجی با توجه به مشکلات و پیامدهای آن مشاهده می‌کنید. ایشان ملاحظات و قیود معامله با کشورهای خارجی را با توجه به آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن بررسی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید