مناسبات فقه و کرونا

حجه‌الاسلام احمد رهــدار استاد سطوح عالی و مدیر موسسه فتوح اندیشه در گفتار تفصیلی خود در پرونده ششم مناط بــه عوامــل پیرامونــی و زمینه‌هــای دخیــل در موضــوع بیمــاری کوویــد نــوزده پرداختــه‌اند. واکاوی ماهیــت بیمــاری و ارائه فرصت‌هــا و چالش‌هایــی کــه بــرای جامعـه فقهـی بر اثر ایـن بحـران پیـش آمده از جمله مباحث این گفتار است. کلیپ زیر حاوی خلاصه‌ای از مباحث استاد است.

دیدگاهتان را بنویسید