موضوع شناسی فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت پنجم: موضوع شناسی فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی

استاد مهدی توسلی در بخش پایانی گفتار خود، با نگاهی حِکمی، به موضوع‌شناسی نسبتا مفصلی در خصوص فضای مجازی در دو بستر فردی و اجتماعی پرداختند.

ایشان بستر فضای مجازی را بستر حرکت بر قوه عاقله مخاطبان قلمداد کرده و خاطرنشان کردند: چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی باید از تقویت ناهمگون قوا (قوه عاقله و قوه متخیله)، جلوگیری کرد.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.