ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی (فیلم و کلیپ)

استاد مهدی توسلی در بخش اول بیانات خود به موضوع قلمرو علم فقه پرداختند. 

استاد مهدی توسلی در بخش دوم بیانات خود صدق عنوان مجرانه بر افعال تسبیبی افراد حقیقی و حقوقی را تبیین نمودند. 

استاد مهدی توسلی در بخش سوم بیانات خود چیستی و مبانی جرم‌انگاری یک جامعه را مطرح نمودند. 

استاد مهدی توسلی در بخش چهارم بیانات خود کیفیت تعزیر جامعه را بیان نمودند. 

استاد مهدی توسلی در بخش آخر بیانات خود موضوع شناسی فضای مجازی در دو بستر فردا و اجتماعی را مطرح کردند.

دیدگاهتان را بنویسید