مسئولیت کیفری نیابتی (فیلم و کلیپ)

استاد احمد فربهی در  بیانات خود در موضوع اشاراتی درباره جنبه‌های اجتماعی جنایت، مسئولیت کیفری نیابتی را تبیین نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید