ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی

ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی: فیلم و کلیپ

استاد آقا نظری در پرونده اقتصاد اسلامی به ماهیت و چگونکی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی پرداختند. 

دیدگاهتان را بنویسید