سیاست جنایی اسلام (فیلم و کلیپ)

استاد علی محمدی جورکویه در قسمت اول بیانات خود در موضوع فقه و سیاست جنایی اسلام به این سوال پاسخ دادند که آیا میتوان فرد اغفالگر را مسئول در قتل دانست؟ 

استاد علی محمدی جورکویه در قسمت دوم بیانات خود در موضوع فقه و سیاست جنایی اسلام،سیاست جنایی اسلام را توضیح دادند.

استاد علی محمدی جورکویه در قسمت پایانی بیانات خود در موضوع فقه و سیاست جنایی اسلام،بزوم تحول در شیوه اجتهاد و نگاه تخصصی در فقه را تبیین نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید