بررسی جواز یا حرمت اضرار بر نفس

استاد محمد باقری شاهرودی مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در سه جلسه مصاحبه علمی خود با کارگروه مناط به سرفصلهای عمده در واکسیناسیون کشوری یعنی تولید، خرید و فروش، شرایط و حقوق دریافت کننده و متولی واکسیناسیون پرداخته اند. کلیپ زیر برشی کوتاه از مباحث استاد در خصوص جواز یا حرمت اضرار بر نفس است.

دیدگاهتان را بنویسید