ویژه‌نامه فقه و جرم اجتماعی منتشر شد. این مجموعه حاوی 8 گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده پنجم مناط حجج اسلام آقایان مقامی، جورکویه، توسلی، رئوفی، انبیائی، استوار، عارف و فربهی است.

استاد سلمان رئوفی در بیانات خود کاربردهای تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی را تبیین نمودند.

یافتن ملاکات و مناطات احکام به دلایل مختلف مثل تغییر شرایط زمان و مکان، از مسائل غامض و گاه محال است. اما از آنجا که در مسائل مستحدثه، استنباط حکم اولی مرتبط با آنها حائز اهمیت است، راه حل‌هایی به …

این نوشتار حاصل گفتگویی کوتاه با حضرت استاد فربهی است که نکاتی را به عنوان درآمد بر موضوع مسئولیت کیفری نیابتی مطرح فرموده‌اند. این موضوع بنا بود در جلسات بعدی به طور مشروح بررسی شود که به دلیل موانعی که …

استاد احمد فربهی در  بیانات خود در موضوع اشاراتی درباره جنبه‌هایاجتماعی جنایت، مسئولیت کیفری نیابتی را تبیین نمودند.

فرایند رسیدن به مناط چه در احکام تعبدی و احکام تاسیسی و چه در احکام امضایی که حیثیت‌های عقلایی در آنها غلبه دارد، از مباحث دامنه‌دار و عمیقی‌ست که نه تنها به تضلع در فقه و شناخت مذاق شارع احتیاج …

استاد قاسم عارف در قسمت اول بیانات خود به تبیین نگاهی نو در حکم عدم قصاص پدر پرداختند.

زمانی که جرمی به وقوع می‌پیوندد، حضور و تاثیر عناصر مباشر، شریک و معاون مورد بررسی قرار می‌گیرد و بسته به شرایط حاکم بر جرم، میزان مسئولیت هر کدام مشخص می‌شود. اما دو سوال عمده در این زمینه وجود دارد؛ …

استاد علی محمدی جورکویه در قسمت اول بیانات خود در موضوع فقه و سیاست جنایی اسلام به این سوال پاسخ دادند که آیا میتوان فرد اغفالگر را مسئول در قتل دانست؟ 

مشهور «فقه» را علمِ استباط احکام افعال مکلفین دانسته و از لحاظ روشی، آن را منحاز از اخلاق، اعتقادات و تفسیر و علوم مبتنی بر متن می‌داند. اما آیا باید فقه را ضرورتاْ به مثابه علم به افعال مکلفین و …

استاد مهدی توسلی در بخش اول بیانات خود به موضوع قلمرو علم فقه پرداختند. 

از جمله ابوابی که به دلیل فقدان حکومت و دادگاه‌های شیعی در طول تاریخ، کمبود روایات را در آن‌ها شاهد هستیم، باب ضمان است. قلت روایات در این باب باعث شده برخی برای حل و فصل مسائل ضمان در جرائم …

استاد محسن انبیایی در قسمت اول سخنان خود درباره محدودیتهای جرم انگاری در موضوعات اجتماعی، به مسئله کمبود روایت در ادله ضمان پرداخته اند.

در جرایم موجب قصاص، مجرمینی که مرتکب قتل عمد شده‌ باشند محکوم به قصاص نفس خواهند بود. اما از این حکم، قصاص پدری که فرزند خود را به قتل برساند مستثنی شده است. استاد محمد استوار در این گفتار، به …

در قسمت اول بیانات استاد محمد استوار میمندی اسباب جنایت، اقوائیت و اثبات تعزیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از مسائل مبنایی در تبیین جرائم اجتماعی، توجه به اسباب وقوع جرم و میزان سببیت آنهاست. در ماجرای ناگوار قتل رومینا اشرفی با دو سبب که زمینه قتل را فراهم کرده‌اند مواجهیم. اول پسر اغفال‌گری که با فراری دادن …

استاد عبدالمجید مقامی در این رابطه به تطبیق این اتفاق ناگوار با قاعده فقهی مطرح در مسئله پرداخته‌اند. ایشان ضمن تحلیل اقوال موجود در قاعده «سببیت»، «اعانت بر اثم» و «لا ضرر» مساهمت پسر اغفال‌گر در جرم را مورد دقت …

از جمله رویکردهای “مناط” مواجهه عالمانه و فقهی با مسائل اجتماعی و روز جامعه است. بر همین اساس یکی از موضوعات چالش‌برانگیز، مسئله قصاص و علی‌الخصوص قصاص والد است که در این ایام با توجه به قتل دختر تالشی (رومینا …

در میان تمام روایت‌‌های ضدونقیضی که درباره قتل دختر تالشی مطرح شده، این مطلب مسلم است که رومینا دختری چهارده ساله بود که فردای ماجرای فراری دادنش توسط جوانی 28 ساله، به دست پدرش در خواب کشته شد.