جریان ضمان در فرض مجوز اضطراری

ستاد سیدمحمدمهدی رفیع پور مدرس سطوح عالی و خارج فقه در گفتار تفصیلی خود با کارگروه مناط، ابتدا نحوه ورود فقه به مسئله رتبه‌بندی دریافت کنندگان را تبیین کرده و سپس الزام واکسیناسیون را از دو منظر فقه فردی و فقه اجتماعی مورد دقت قرار می‌دهند. کلیپ زیر برشی کوتاه از مباحث استاد است که در آن به جریان ضمان در فرض مجوز اضطراری پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید