بررسی رویکرد ها نسبت به فضای مجازی

در این فیلم کوتاه به سه رویکرد اصلی نسبت به فضای مجازی یعنی رویکرد فنی، اقتصادی و فنی اجتماعی پرداخته می‌شود و نشان داده می‌شود که رویکرد صحیح فنی اجتماعی است. همچنین به اقتضای خیر یا شر داشتن فضای مجازی و تهدید یا فرصت بودن آن اشاره می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید