بررسی رابطه داوطلب شدن درآزمایش واکسن کرونا و حرکت اضرار به نفس

استاد مهدی علوی مهر در گفتار تفصیلی مجموعـه‌ای از مسـائل فقهی مرتبط با واکسیناسیون را مـورد بررسـی قـرار داده‌اند کـه چالـش محـوری آنهـا اولویـت دفـع مضـرت نسـبت بـه جلـب منفعـت در مقیـاس فـردی و حاکمیتـی اسـت.
ایشان در این کلیپ به حجت فرد برای در معرض خطر قرار دادن سلامتی خود در آزمایش بالینی واکسن پرداخته و جواز این کار را در شرایط واقعی مورد بررسی قرار داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید