چالشهای فقهی کرونایی

ویژه نامه چالش های فقهی کرونا

ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونا منتشر شد.

این مجموعه حاوی 11 گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده چهارم مناط است و با نگاهی فقهی به مباحث و چالش‌های متاثر از ویروس کرونا به طبع رسیده است. در این ویژه‌نامه مسائلی همچون تعارض اقتصاد و سلامت، قاعده لاضرر، قاعده احسان، ضمان حاکمیت و … مورد بررسی قرار گرفته است.

برای تهیه نسخه چاپی ویژه‌نامه به ادمین کانال ایتا مراجعه کنید. 

در قسمتی از اشاره مقدماتی این ویژه نامه می‌خوانیم:

“میتوان گفت آغازِ تامل و بررسی، از مساله‌ای عینی و موضوع شناسی دقیق و عرضه آن به فقه جواهری با ملاحظه قواعد و اصول کلی حاکم بر آن راهبردی راهگشا در مواجهه با مسایل جدید است. از جمله این مسائل که علاوه بر بعد فردی بصورت گستردهای ابعاد اجتماعی، حکومتی، امنیتی و رسانهای متنوعی را در برگفته، چالش شیوع ویروس کرونا است.

در ادامه مختصراً به دو مسئله فقهی که از شیوع این ویروس متمشی میشود میپردازیم:

اول: موضوع قرنطینه در نگاه ابتدایی تعارض و یا تزاحم قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت فرد بر اموال و نفس خود را در پی دارد. بدین معنی که فرد با چه توجیه فقهی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس از آزادیهای فردی خود محروم میشود؟ پاسخ ابتدایی این است که حفظ نفوس نسبت به باقی امور که از جمله آن مال میباشد اولویت دارد.

اما مطلب کمی پیچیدهتر است؛ حفظ نفس یک ضلع از مسئله است، ضلع دیگر صدمات اقتصادی است که به کشور و مردم بواسطه اعلام شرایط اضطراری وارد میشود. صدماتی که ممکن است به مراتب هزینه بیشتری نسبت به از دست رفتن عدهای از مردم برای کشور به همراه داشته باشد. این صدمات نه تنها وضعیت اقتصادی کنونی کشور را متزلزل میکند بلکه ممکن است آثار تمدنی و تاریخی برای نسلهای آینده در پی داشته باشد. پیامد مهم این وضعیّت بیکاری گسترده و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن است که آمار اعتیاد، بزهکاری و خشونت را بالا میبرد.

در طرف دیگر معادله اما علاوه بر مرگ و میر تعدادی از شهروندان، هزینههای پزشکی درمان مبتلایان، هزینه های حفظ سلامتی و پیشگیری بیماری در دیگران و آثار روانی شیوع این ویروس که در بستر رسانههای نوین بصورت تصاعدی افزایش مییابد و … جملگی میتواند عنوان ضرر داشته باشد. همچنین فشارهای سیاسی که حاکمیّت به دلیل شُبهه اهمالکاری در تامین امنیت بهداشتی متحمل میشود و سوء استفاده سودجویان از این وضعیتِ خارج از تعادل هزینه زیادی را به همراه دارد.”

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.