آخرین مطالب

استاد عبدالمجید مقامی، مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اولین گفتار
استاد مهدی توسلی در بخش پایانی گفتار خود، با نگاهی حِکمی، به موضوع‌شناسی نسبتا مفصلی در خصوص فضای مجازی در دو بستر
حجت الاسلام توسلی در قسمت چهارم، به بررسی کیفیت تعزیر نهادها می‌پردازند. ایشان در این خصوص خاطرنشان کردند: “از آن حیث که
استاد مهدی توسلی در این قسمت، مبانی جرم انگاری برای یک جامعه یا یک نهاد اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. ایشان
فقیه نظام

بزودی

پرونده‌ها

درباره مناط

از زمان محقق حلی که اصطلاح ” تنقیح مناط “ بصورت مصرح مطرح و به کار بسته شده تا کنون، این روش در کانون توجه فقهای شیعه قرار داشته بطوری که شاید بتوان کشف علت و مناط احکام را مهمترین دغدغه یک فقیه در طول فعالیت علمی او دانست. فقیه با یافتن علت حکم نه تنها توسعه‌ای در دایره احکام محقق کند و حل مسائل جدید را ممکن می‌سازد، بلکه توانسته تقرّبی نسبت به حقیقت لوح محفوظ ایجاد کند. این تقرب فارق از تعالی بخشیدن به او و ارتقاء جامعه فقهی، منطق شریعت و ارتباطات احکام را آشکارتر کرده و باب جدیدی را برای حل عده‌ای از مسائل که بی‌پاسخ مانده و یا حتی اشعاری درباره آنها وجود نداشته باز می‌کند. .....