ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونا منتشر شد. این مجموعه حاوی 11 گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده چهارم مناط است و با نگاهی فقهی به مباحث و چالش‌های متاثر از ویروس کرونا به طبع رسیده است. در این ویژه‌نامه مسائلی همچون …
در بخش سوم و پایانی مقاله استاد حکمت نیا، توجه به اصل عدالت در مواجهه عملیاتی و اجرایی حاکمیت مورد کنکاش قرار گرفته است. توجه به این اصل در دو شاخه عدالت در رفتار و عدالت در توزیع امکانات بررسی …
در بخش دوم مقاله استاد حکمت نیا، ارزش ها و حقوق بنیادینی که بواسطه کرونا و آثار آن در معرض تهدید قرار گرفته اند مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین قواعد مواجهه با بیماری با توجه به رویکردهای متصور در این …
نوشتار حاضر اثر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود حکمت‌ نیا [1]، خلاصه‌ای است از مقاله‌ای با همین عنوان که به درخواست مجموعه مناط به رشته تحریر درآمده و در مجله حقوق اسلامی به صورت کامل به طبع رسیده است. …
حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شورگشتی استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در یادداشت زیر به موضوع‌شناسی مسئله تزاحم اقتصاد و سلامت در شیوع ویروس کرونا پرداخته‌اند. این استاد ارجمند با استفاده از تشقیق …
حجت الاسلام صادق طهوری* در یادداشت خود با بررسی دلالی روایت قتل عام بنی جذیمه ضمان حکومت در قبال ضررهایی که به مردم وارد می شود را به نحو مطلق اثبات کرده اند. ایشان در پایان مباحث خود، بندی از …
استاد عبدالله محمدی[1] در نوشتار زیر با نگاهی مقایسه ای زمینه ها و پیامدهای معرفتی شیوع ویروس کرونا را در دو مکتب لیبرالیسم و اسلام بررسی کرده اند. اگرچه این مقاله یک جستار معرفتی محض به حساب می‌آید، اما می‌توان …
پس از شیوع ویروس کرونا، احتمال آزمایشگاهی بودن این ویروس توسط برخی از کشورها مطرح شد که این موضوع بستری را برای بررسی فقهی جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل در آن را مهیا کرد. حجت الاسلام عنایت الله …
نوشتار زیر مشروح مباحث یادداشت صوتی استاد مهدی علوی مهر* در خصوص مسئولیت مدنی دولت است که در قسمت های قبلی منتشر شد. ایشان در بررسی ضمان حاکمیّت در قبال صدماتی که به مردم وارد می­‌شود پس از اثبات شخصیّت …
حجت الاسلام مهدی علوی مهر استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در بررسی ضمان حاکمیّت در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود پس از اثبات شخصیّت حقوقی دولت، چهار نظریه را در این باب مورد دقت قرار داده و …
نوشتار زیر مشروح گفتگوی مناط با حجت الاسلام حمید وحیدی است که در سه بخش قبلی منتشر شد. این استاد گرامی ابتدا به اهمیّت توجه به تعاضد فقه با دیگر علوم دینی و ابتنای آن بر مبانی معرفتی اشاره کرده‌اند. …
بررسی جواز یا عدم جواز سلب آزادی ها و اعمال محدودیت ها به واسطه قرنطینه موضوع گفتگوی مناط با حجت الاسلام حمید وحیدی* است. ایشان در بخش ابتدایی بیانات خود به تاثیر نگاه جزیره­ای در نقصان استنباط اشاره کردند و …
یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده احسان است که رافع ضمان ناشی از ضرری است که محسن در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. حجت الاسلام احمد قیصری* در یادداشت زیر به شرایط صدق عنوان احسان به فعل دولت در …
حجت الاسلام سیدتقی حسینی* در نوشتار زیر به بررسی تزاحم ضررین حاصل از اعمال محدودیت‌های بهداشتی و عدم اعمال این محدودیّت‌ها همچون شیوع بیماری پرداخته‌اند. این نوشتار حاصل یادداشت های صوتی استاد حسینی است که در قسمت های قبلی پایگاه …
نگاه جامع در بررسی فقهی به دلیل عنایت به ابعاد متنوع دخیل در مسئله میتواند باعث تفاوتهای مهمی را در فرایند استنباط شده و در حکم و فتوا تعیین کننده باشد. حجت الاسلام سید تقی حسینی استاد سطوح عالی حوزه …
حجت الاسلام سید مهدی موسوی* در یادداشت زیر پنج دلیل برای اثبات ضمان بر شخصیت حقوقی حاکم  اقامه می‌کند. اهمیّت این بررسی از آن جهت است که مسائل مهمی بر قبول این فرض مترتّب می‌شود که در موضوعاتی مثل شیوع …
یکی از مباحث اساسی در چالش‌های فقهی کرونا تعارضات حوزه اقتصاد و سلامت است. در شرایط فعلی اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از کرونا فشارهای بیشتری را به معیشت مردم وارد کرده است و این سوال را به وجود می آورد که …
زیست کرونایی و آثار آن، سوالات و معماهای فراوانی را در زمینه‌های متنوع به وجود آورده است. از شبهات کلامی تا مسئله‌های فلسفی، اجتماعی و … یکی از جنبه های پردامنه مساله، مسائل رفتاریِ دینی به وجود آمده در حوزه …