موضوع‌شناسی و نظام مسائل
کرونا

موضوع‌شناسی و نظام مسائل

در پروند ششم مناط با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا می‌پردازیم. در مراحل مختلف این پدیده از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن،…

ادامه خواندن موضوع‌شناسی و نظام مسائل

کلیپ موضوع‌شناسی و نظام مسائل

در مراحل مختلف واکسیناسیون کرونا، از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن، احکام وضعی و تکلیفی متنوعی در نسبت با افراد، نهادها و مجموعه حاکمیت اسلامی مطرح…

ادامه خواندن کلیپ موضوع‌شناسی و نظام مسائل
تیزر پرونده ششم مناط
چالشهای فقهی واکسیناسیون کرونا

تیزر پرونده ششم مناط

با ارائه دیدگاه‌های حجج اسلام و حضرات آیات: سیفی مازندرانی، بنیادی، رحمانی سبزواری، باقری شاهرودی، رهدار، رفیع پور، حسینی، استوار میمندی، قاسم عارف، محسن انبیایی، مهدی توسلی، علوی مهر، شهسواری، اسلامیان، شورگشتی، موسوی

ادامه خواندن تیزر پرونده ششم مناط

چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا

مناط در پرونده ششم خود با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به مجموعه مسائل واکسیناسیون کرونا در کشور می‌پردازد. بررسی‌‌های اساتید محترم مشارکت‌کننده در این پرونده بر اساس نظام مسائل واکسیناسیون…

ادامه خواندن چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا