مناط

قاعده احسان در آسیب های کرونایی

قاعده احسان در آسیب های کرونایی

مستند “قاعده احسان در آسیب‌های کرونایی” با بهره‌گیری از مباحث مطرح‌شده توسط اساتید بزرگوار در پرونده ششم(چالشهای فقهی واکسیناسیون کرونا) امکان جریان قاعده احسان در تصمیمات کرونایی حاکمیت و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

ویژه نامه «چالش‌های فقهی واکسیناسیون کرونا»

ویژه نامه پرونده ششم مناط منتشر شد. این ویژه‌نامه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی جامع سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا از جمله: ماهیت‌شناسی بیماری و پاندمی کرونا، احکام خرید و فروش واکسن، احکام تولید و آزمایش‌های بالینی، اولویت های توزیع و مباحثی از این دست پرداخته است. در این ویژه‌نامه از مباحث […]

حق اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی

استاد محمدجواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری، در خصوص اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی، یادداشت صوتی کوتاهی را در اختیار مناط گذاشتند: متن کامل گفتار استاد شبستری به شرح ذیل است: لزوم حفظ نفس و ارتباط آن با مسئله کرونا پیش از بحث پیرامون مسئله کرونا، نیاز به […]

کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

استاد موسوی در یادداشت علمی زیر که به درخواست مناط به رشته تحریر درآورده‌اند بحثی منقح و مستدل را در سویه‌های فقهی مسئله خرید واکسن سامان داده‌اند. ایشان با استفاده از دلالت‌ها نصوص و عقل و در چارچوب قاعده اضطرار شرایط و محدودیت‌های واردات واکسن را مورد واکاوی قرار داده‌اند. بیماری کرونا و یا کووید-19، […]

بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

بررسی جواز و منع رفتارهای حاکمیت در موقعیت‌های مختلف از منظر فقه یکی از توقعات موجود از حوزه علمیه است. استاد اسلامیان در این نوشتار که به درخواست مناط ضمن جستاری فنی فروض ممکن درباره شرایط واکسیناسیون عمومی در کشور را ترسیم کرده و برای هر یک، راه‌های کلی پیش روی حاکمیت برای کنترل و […]

الزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

الزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

استاد شورگشتی در نوشتار زیر در پاسخ به سوال مناط پیرامون رتبه‌بندی دریافت‌کنندگان واکسن، تحلیلی فنی را در این مسئله ارائه کرده‌اند. ایشان در بیانی اجمالی با تمرکز بر عنوان سلطنت بر نفس، به جواز مقدم کردن افراد در دریافت واکسن می‌پردازند. این استاد گران‌قدر همچنین به ملاک‌های مختلف در رتبه‌بندی افراد و حجیت هر […]

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

یکی از مهمترین گلوگاه‌هایی که حضور فقه را در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی ضرورت می‌بخشد تزاحماتی است که در اداره امور کشور رخ می‌دهد. کوچک یا بزرگ‌ مقیاس بودن موضوعات؛ احتمال بالای وقوع و یا احتمال پایین؛‌ وجود شرایط اضطرار یا عادی؛‌ دفع مضرت یا جلب منفعت؛ خطر جانی، عرضی و اقتصادی برای مردم؛ تهدید کیان اسلام […]

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

استاد قاسم عارف مدرس سطوح عالی در گفتار علمی خود تزاحمات خرید واکسن را مورد بررسی فقهی قرار دادند. همچنین در خصوص جایگاه کارشناس تخصصی در تبیین موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی مباحث این چنینی مباحث مهمی ایراد فرمودند. در فیلم زیر گفتار تفصیلی استاد را مشاهده کنید:

تولید یا خرید، بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن

استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روش‌شناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش می‌آید، به فرایندی که فقیه می‌بایست نظرات کارشناسان متخصص در موضوع و نیز قواعد فقهی دخیل در مسئله را به کار ببندد به نحو اجمالی می‌پردازند. ایشان با بیان امور پیرامونی مسئله دوگانه تولید […]

موضوع شناسی واردات واکسن

استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ این مسئله بـا توجه شـرایط مختلـف می‌پردازنـد.در این کلیپ کوتاه دیدگاه ایشان را درباره خرید واکسن از کشورهای خارجی با توجه به مشکلات و پیامدهای […]