Read more about the article گستره قاعده احسان در مسائل حکومتی (متن کامل)
گستره قاعده احسان در مسائل حاکمیتی

گستره قاعده احسان در مسائل حکومتی (متن کامل)

یکـی از قواعـد مسـلم فقهـی قاعـده احسـان اسـت کـه رافـع ضمـان ناشـی از ضـرری اسـت کـه محسـن در فراینـد احسـان بـه دیگـران وارد مـی‌کنـد. در احسـان بـه فـرد وجـود توامـان…

ادامه خواندنگستره قاعده احسان در مسائل حکومتی (متن کامل)
Read more about the article حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی (متن کامل)
حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی- استاد حسینی- کرونا

حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی (متن کامل)

نگاه جامع در بررسی فقهی به دلیل عنایت به ابعاد متنوع دخیل در مسئله می‌تواند باعث تفاوت‌های مهمی را در فرایند استنباط شده و در حکم و فتوا تعیین کننده…

ادامه خواندنحیل الحکومه به مثابه حیل القاضی (متن کامل)
Read more about the article یادداشت صوتی: حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی
حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی

یادداشت صوتی: حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی

یکی از مباحث دامنه دار فقهی در شرایط کرونایی مروبط به رفتار دولت مردان و تصمیمات حاکمیتی است. آیا باید طبق دستورات حوزه سلامت رفتار کرد و مانع از برخی…

ادامه خواندنیادداشت صوتی: حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی
Read more about the article ضمان شخصیت حقوقی حاکم (متن کامل)
در ضمان حاکم آیا شخص حقیقی ضامن است یا حقوقی

ضمان شخصیت حقوقی حاکم (متن کامل)

یکی از چالش‌های فقهی که در موقعیت‌هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح می‌شود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثل ضررهایی به سبب تصمیمات یک…

ادامه خواندنضمان شخصیت حقوقی حاکم (متن کامل)
Read more about the article تزاحمات کرونایی (متن کامل)
استاد شبستری- کرونا

تزاحمات کرونایی (متن کامل)

حجت الاسلام و المسلمین جواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتار کوتاهی که در اختیار مجموعه «مناط» قرار دادند به صورت…

ادامه خواندنتزاحمات کرونایی (متن کامل)

یادداشت صوتی: در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟

در تزاحم ضررین که در اینجا منظور ضرر در اقتصاد و ضرر در سلامت مردم طرح میشود فقها فرموده‌اند باید ضرر اهم مقدم شود. در یادداشت صوتی زیر استاد جواد مجتهد شبستری به نحوه حل این تعارض پرداخته‌اند.

ادامه خواندنیادداشت صوتی: در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟
Read more about the article پرونده چهارم:چالش‌های فقهی کرونایی
کرونا- مناظ-چالش فقه کرونایی

پرونده چهارم:چالش‌های فقهی کرونایی

زیست کرونایی و آثار آن، سوالات و معماهای فراوانی را در زمینه‌های متنوع به وجود آورده است. از شبهات کلامی تا مسئله‌های فلسفی، اجتماعی و ... یکی از جنبه های…

ادامه خواندنپرونده چهارم:چالش‌های فقهی کرونایی