ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونا

ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونایی منتشر شد. برای دریافت فایل کامل ویژه‌نامه روی لینک زیر کلیک کنید. این مجموعه حاوی ۱۱ گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده چهارم مناط است و…

ادامه خواندنویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونا

پشه و نمرود؛ تأملاتی تمدنی در پدیده کرونا (متن کامل)

استاد عبدالله محمدی در نوشتار زیر با نگاهی مقایسه ای زمینه ها و پیامدهای معرفتی شیوع ویروس کرونا را در دو مکتب لیبرالیسم و اسلام بررسی کرده اند. اگرچه این…

ادامه خواندنپشه و نمرود؛ تأملاتی تمدنی در پدیده کرونا (متن کامل)
Read more about the article جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل (متن کامل)
جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل- استاد رمضانپور- کرونا

جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل (متن کامل)

موضوعات و چالش های امنیتی، مسائلی مهم و فوری پیش پای فقه قرار می‌دهند، که حل آنها علاوه بر مرتفع شدن معضلات کشور، توفیق فقاهت در عرصه حکومت‌داری را نشان…

ادامه خواندنجنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل (متن کامل)
Read more about the article گستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی (متن کامل)
گستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی- استاد قیصری

گستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی (متن کامل)

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده احسان است که رافع ضمان ناشی از ضرری است که محسن در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. در احسان به فرد وجود…

ادامه خواندنگستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی (متن کامل)
Read more about the article ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم (متن کامل)
ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم

ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم (متن کامل)

حجت الاسلام و المسلمین صادق طهوری، استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در یادداشت ذیل با بررسی دلالی روایت قتل عام بنی جذیمه، ضمان حکومت در قبال ضررهایی…

ادامه خواندنماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم (متن کامل)
Read more about the article شقوق دخیل در مسئله کرونا (متن کامل)
استاد شورگشتی- کرونا

شقوق دخیل در مسئله کرونا (متن کامل)

حجـت‌ الاسلام و المسـلمین حبیـب الله شورگشـتی مـدرس سـطوح عالـی و خـارج فقـه و اصـول حـوزه علمیـه، در یادداشـت زیــر بــه موضوع‌شناســی مســئله تزاحــم اقتصــاد و ســلامت در شــیوع ویــروس…

ادامه خواندنشقوق دخیل در مسئله کرونا (متن کامل)
Read more about the article جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت (متن کامل)
جستاری در نظریه های مسئولیت مدنی دولت

جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت (متن کامل)

فقـه الحکومـة کـه بـه احـکام مرتبـط بـا تشـکلیل حکومـت، مسـئولیت‌ها و حقـوق مطـرح در نسـبت بـا آن می‌پـردازد بــا علــوم دیگــری همچــون کلام، حکمــت و علــوم انســانی در تعامــل وثیــق…

ادامه خواندنجستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت (متن کامل)
Read more about the article یادداشت صوتی: جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت
جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت

یادداشت صوتی: جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت

استاد مهدی علوی مهر در بررسی ضمان حاکمیت در قبال صدماتی که درباره کرونا به مردم وارد می‌شود در قسمت اول بیانات خود اثبات شخصیت حقوقی برای دولت اسلامی را…

ادامه خواندنیادداشت صوتی: جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت
Read more about the article قرنطینه چالشی برای حاکمیت (متن کامل)
قرنطینه چالشی برای جکومت

قرنطینه چالشی برای حاکمیت (متن کامل)

نوشــتار زیــر حاصــل گفتگــوی منــاط بـا حجــت‌الاسلام حمیــد وحیــدی مدرس سطوح عالی اسـت. ایـن اســتاد گرامــی ابتــدا بــه اهمیــت توجــه بــه تعاضــد فقــه بــا دیگــر علــوم دینــی و ابتنــای آن…

ادامه خواندنقرنطینه چالشی برای حاکمیت (متن کامل)
Read more about the article یادداشت صوتی: قرنطینه چالشی برای حکومت
قرنطینه چالشی برای حکومت

یادداشت صوتی: قرنطینه چالشی برای حکومت

نگاه جزیره‌ای و نقصان در استنباط در بررسی مسائل فقهی نباید به نحو جزیره‌ای عمل کرد. البته هر علمی سازوکار خود را دارد اما از طرفی نباید از تأثیر متعاضد…

ادامه خواندنیادداشت صوتی: قرنطینه چالشی برای حکومت