مناط

ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونا

ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونایی منتشر شد. برای دریافت فایل کامل ویژه‌نامه روی لینک زیر کلیک کنید. این مجموعه حاوی ۱۱ گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده چهارم مناط است و با نگاهی فقهی به مباحث و چالش‌های متاثر از ویروس کرونا به طبع رسیده است. در این ویژه‌نامه مسائلی همچون تعارض اقتصاد و سلامت، قاعده […]

پشه و نمرود؛ تأملاتی تمدنی در پدیده کرونا (متن کامل)

پشه و نمرود؛ تأملاتی تمدنی در پدیده کرونا

استاد عبدالله محمدی در نوشتار زیر با نگاهی مقایسه ای زمینه ها و پیامدهای معرفتی شیوع ویروس کرونا را در دو مکتب لیبرالیسم و اسلام بررسی کرده اند. اگرچه این مقاله یک جستار معرفتی محض به حساب می‌آید، اما می‌توان از آن در مبادی حِکمی تحقیقات فقهی، حقوقی و اخلاقی، بر پایه تمایزات تمدنی جامعه […]

جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل (متن کامل)

جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل

موضوعات و چالش های امنیتی، مسائلی مهم و فوری پیش پای فقه قرار می‌دهند، که حل آنها علاوه بر مرتفع شدن معضلات کشور، توفیق فقاهت در عرصه حکومت‌داری را نشان می‌دهد. البته با توجه به مباحث جدیدی که در فقه امنیتی مطرح شده، تعداد معتنابهی از موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارای حیث امنیتی می‌شوند. […]

گستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی (متن کامل)

گستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده احسان است که رافع ضمان ناشی از ضرری است که محسن در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. در احسان به فرد وجود توامان حسن فاعلی و حسن فعلی قدر متیقن بوده و احسان باید اتلاف گونه یا زیان بار باشد. اما وقتی احسان به یک جمع است […]

ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم (متن کامل)

ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم

حجت الاسلام و المسلمین صادق طهوری، استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در یادداشت ذیل با بررسی دلالی روایت قتل عام بنی جذیمه، ضمان حکومت در قبال ضررهایی که به مردم وارد می‌شود را به نحو مطلق اثبات کرده‌اند. ایشان در پایان یادداشت خود، بندی از قانون اساسی که مربوط به ضمان دولت […]

شقوق دخیل در مسئله کرونا (متن کامل)

شقوق دخیل در مسئله کرونا

حجـت‌ الاسلام و المسـلمین حبیـب الله شورگشـتی مـدرس سـطوح عالـی و خـارج فقـه و اصـول حـوزه علمیـه، در یادداشـت زیــر بــه موضوع‌شناســی مســئله تزاحــم اقتصــاد و ســلامت در شــیوع ویــروس کرونــا پرداخته‌انــد. ایــن اســتاد ارجمنــد بــا اســتفاده از تشــقیق شــقوق پــس از بــرشــمردن فــروض قابــل طــرح در تعــارض بیــن اقتصــاد جامعــه و حفــظ ســلامت نفــوس […]

جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت (متن کامل)

جستاری در نظریه های مسئولیت مدنی دولت

فقـه الحکومـة کـه بـه احـکام مرتبـط بـا تشـکلیل حکومـت، مسـئولیت‌ها و حقـوق مطـرح در نسـبت بـا آن می‌پـردازد بــا علــوم دیگــری همچــون کلام، حکمــت و علــوم انســانی در تعامــل وثیــق قــرار دارد. یکــی از جنبه‌هــای مهــم ایــن تعامـل ابتنـاء بـر علـوم مذکـور اسـت کـه در نتیجـه آن فقـه الحکومـة بـرای بـه دسـت دادن احـکام مربـوط […]

یادداشت صوتی: جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت

جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت

استاد مهدی علوی مهر در بررسی ضمان حاکمیت در قبال صدماتی که درباره کرونا به مردم وارد می‌شود در قسمت اول بیانات خود اثبات شخصیت حقوقی برای دولت اسلامی را تبیین نموده‌اند.  در حکومت اسلامی میزان مسئولیت مدنی دولت و یا کارگزاران دولتی در قبال خسارت هایی که از راه های مختلفی به جامعه و […]

قرنطینه چالشی برای حاکمیت (متن کامل)

قرنطینه چالشی برای جکومت

نوشــتار زیــر حاصــل گفتگــوی منــاط بـا حجــت‌الاسلام حمیــد وحیــدی مدرس سطوح عالی اسـت. ایـن اســتاد گرامــی ابتــدا بــه اهمیــت توجــه بــه تعاضــد فقــه بــا دیگــر علــوم دینــی و ابتنــای آن بــر مبانــی معرفتــی اشــاره کرده‌انــد. در ادامــه مبانــی اسـتنباطات فقهـی را در مـورد چالـش کرونـا بـا تمرکـز بـر موضـوع قرنطینـه بررسـی کـرده و بـه تعـارض […]

یادداشت صوتی: قرنطینه چالشی برای حکومت

قرنطینه چالشی برای حکومت

نگاه جزیره‌ای و نقصان در استنباط در بررسی مسائل فقهی نباید به نحو جزیره‌ای عمل کرد. البته هر علمی سازوکار خود را دارد اما از طرفی نباید از تأثیر متعاضد علوم غافل شد. اگر فقیه متکلم زبردستی نباشد و یا اینکه در علوم عقلی پایگاه مستحکمی نداشته باشد، در خروجی های فقه خود دچار خلل […]