کلیپ: گام دوم در فقاهت، توجه به مقاصد الشریعه
توجه به مقاصد الشریعه-خسروپناه

کلیپ: گام دوم در فقاهت، توجه به مقاصد الشریعه

استاد خسروپناه: ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمی‌شود.

ادامه خواندن کلیپ: گام دوم در فقاهت، توجه به مقاصد الشریعه