مناط

گزارش علمی نشست چهارم

در زیر تفصیل مباحث استاد توسلی در بررسی دیدگاه استاد رستمی درباره مالکیت داده می‌آید.حاضرین: استاد توسلی، استاد رستمی، استاد نوروزی، استاد خسروی، استاد پورمدنی، استاد رییسی، استاد سیدطه میرمحمدحسین، استاد برقعی. شرعی یا عرفی بودن مالیت سوال اول این است که آیا مالیت یک امر عرفی است یا شرعی؟ ابتدا باید به این نکته […]

گزارش علمی نشست سوم

نشست سوم کارگروه فضای مجازی اندیشکده فقهی مناط با حضور اعضای گروه با محوریت ارائه استاد رستمی و نقد و بررسی دیگر اعضا پیرامون مباحث ایشان برگزار شد.حاضرین: حضرات اساتید رستمی، توسلی، نوروزی، برقعی، قندی، رییسی، خسروی، پورمدنی. ارائه استاد رستمی مسئله این است که مالکیت داده‌هایی که توسط پلتفرم‌ها تولید می‌شود به چه کسی […]