چیستی و مبانی جرم انگاری یک جامعه

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت سوم:چیستی و مبانی جرم انگاری یک جامعه

استاد مهدی توسلی در این قسمت، مبانی جرم انگاری برای یک جامعه یا یک نهاد اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. ایشان با استناد به کلام علامه طباطبایی (ره) جامعه را همانند فرد، دارای قوا و هویتی مستقل دانستنه و بیان داشتند که سنجش میزان موفقیت یک گروه یا یک نهاد، به معنای مکلف دانستن و صدور فعل از بستگی دارد که انتخابات نمونه بارزی از تأثیر فعل جمعی جامعه و بررسی موفقیت و عدم موفقیت در آن می‌باشد.

استاد در پایان این بخش متذکر شدند که در مقام تعزیر و تعیین جرم، نباید با شیوه استحسانی با مسائل گوناگون اجتماعی مواجه شد و تعزیراتی که شارع برای فرد معین کرده را شبیه‌سازی، و بر نهادها تطبیق کرد؛ چراکه این شیوه لغزشگاه استنباطی و دور شدن از فضای فقه شیعی است.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.