استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روش‌شناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش می‌آید، به فرایندی که فقیه می‌بایست نظرات کارشناسان متخصص در موضوع و نیز قواعد فقهی دخیل در مسئله را …
استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ این مسئله بـا توجه شـرایط مختلـف می‌پردازنـد.در این کلیپ کوتاه …
یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی ادله اربعه است. راه دیگر رفتن به سراغ ادله با …
اسـتاد علی رحمانـی سـبزواری در مصاحبه با مناط ضمـان و مسـئولیتهای پزشـک و متصدیـان درمـان را در مـورد واکسیناسـیون در حالتهـای مختلـف تحقیـق کـرده و بـه دلالتهـای قاعـده احسـان در تجویـز واکسیناسـیون عمومـی بـا وجـود ضـرر بـه افـراد معـدود پرداخته‌اند.در …
در مراحل حل مسائل فقهی مرتبط با موضوعات جدید، توجه به مبادی حِکمی، موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی سه عنصر تعیین‌کننده هستند که در یکدیگر ‌تنیده‌اند. به همین جهت غفلت از هریک موجب نقصان در کل فرایند حل مسئله است. مبادی حکمی …
اسـتاد مهـدی توسـلی در مصاحبه تفصیلی با منـاط به مباحثی چون مبانی حِکمی مسائل فقهی واکسیناسیون، ضمان دولت و حکم اخلال‌گران در فرایند واکسیناسیون می‌پردازند.در این کلیپ کوتاه به دوگانه تولید ملی واکسن و ضررهایی که ممکن است به واسطه …
ملاحظه جنبه‌های عینی مسائل فقهی و پیامدهای آن موجب می‌شود با برآورده شدن نیازهای فقهی موجود در کشور اهمیت فقاهت در موضوعات حاکمیتی آشکار شود. از سوی دیگر واقعی بودن مسائل، جهت‌گیری فقه را در این برهه از تاریخ جهان …
استاد مهدی علوی مهر در گفتار تفصیلی مجموعـه‌ای از مسـائل فقهی مرتبط با واکسیناسیون را مـورد بررسـی قـرار داده‌اند کـه چالـش محـوری آنهـا اولویـت دفـع مضـرت نسـبت بـه جلـب منفعـت در مقیـاس فـردی و حاکمیتـی اسـت.ایشان در این کلیپ به …
استاد محمد استوار در مصاحبه با مناط به دو موضوع مهم معامله با کشورهای خارجی در تهیه واکسن و نیزمسئولیت حاکمیت اسلامی در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود پرداخته‌اند. ایشان در بخش اول شروط و حدود معامله با …
استاد محمد استوار میمندی در مصاحبه با مناط به ملاحظات فقهی خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداخته و مسئولیت دولت در قبال صدماتی که در واکسیناسیون به مردم وارد می‌شود را بررسی می‌کنند. در کلیپ زیر دیدگاه ایشان درباره تعریف …
توجه به تلاش‌ها و یافته‌های پژوهش‌گران مغرب‌زمین در حوزه علوم متناظر با علم فقه مانند حقوق و اخلاق، اگر با زمینه ابتنا بر سنت فقاهی شیعی باشد می‌تواند نطاق حضور فقه را به عرصه جهانی توسعه دهد. این امر همچنین …
استاد محسن انبیایی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، در گفتار تفصیلی خود سویه‌های فقهی آزمایش‌های بالینی مربوط به واکسن را مورد بررسی قرار دادند. کلیپ زیر حاوی بخشی از این گفتگو است که در آن آزمایش‌های بالینی واکسن در نسبت …
استاد حسن بنیادی در جلسه سوم و پایانی گفتار خود به احکام تکلیفی و وضعی حاکمیت در نسبت با شرایط کرونا در کشور می‌پردازند. ایشان به طور خاص مسئله ضمان حاکمیت در قبال صدماتی که در فرایند واکسیناسیون وارد می‌شود …
استاد بنیادی در بخش دوم گفتار خود ابتدا به بررسی فقهی لزوم مداوا می‌پردازند. ایشان در ادامه با طرح عنوان مصالح عامه موضوع مداوا که در ابتدا جنبه فردی آن غالب است را در مقیاس و مرتبه اجتماعی و حکومتی …
متن زیر ماحصل جلسه اول از سه جلسه مصاحبه تفصیلی کارگروه مناط با استاد بنیادی است. ایشان در این مجال با طرح مقدماتی معنا و تعریف موضوع و همچینین ویژگی‌های موضوع‌شناسی در مسائل جدید را مورد بحث قرار می‌دهند. این …
استاد حسین بنیادی نایب رییس مجمع عمومی جامعه مدرسین و مدرس سطوح عالی و خارج فقه حوزه علمیه در سه جلسه مصاحبه تفصیلی با اندیشکده مناط مباحث خود را در خصوص موضوع شناسی مسائل جدید، چارچوبهای فقهی مداوا و قاعده …
در میان راهکارهای ارائه شده برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن، واکسیناسیون مهمترین راهکار شمرده شده است. در این نوشتار که ماحصل مصاحبه با استاد رفیع پور است ابعاد فقهی این مسئله مورد واکاوی قرار گرفته است. ایشان …
ستاد سیدمحمدمهدی رفیع پور مدرس سطوح عالی و خارج فقه در گفتار تفصیلی خود با کارگروه مناط، ابتدا نحوه ورود فقه به مسئله رتبه‌بندی دریافت کنندگان را تبیین کرده و سپس الزام واکسیناسیون را از دو منظر فقه فردی و …
در این یادداشت که ماحصل مصاحبه مناط با استاد رهدار است به عوامل پیرامونی و زمینه‌های دخیل در موضوع بیماری کووید نوزده پرداخته شده است. واکاوی ماهیت بیماری و ارائه روشی برای بازشناسی آن در محیط سنت فقهی بخش ابتدایی …
حجه‌الاسلام احمد رهــدار استاد سطوح عالی و مدیر موسسه فتوح اندیشه در گفتار تفصیلی خود در پرونده ششم مناط بــه عوامــل پیرامونــی و زمینه‌هــای دخیــل در موضــوع بیمــاری کوویــد نــوزده پرداختــه‌اند. واکاوی ماهیــت بیمــاری و ارائه فرصت‌هــا و چالش‌هایــی کــه …
این نوشتار تحریر سه جلسه مصاحبه با حضرت استاد باقری شاهرودی است. این استاد بزرگوار در این مجال به مسائل فقهی چهار سرفصل عمده در واکسیناسیون کشوری یعنی تولید؛ خرید و فروش؛ شرایط و حقوق دریافت‌کننده؛ و متولی واکسیناسیون پرداخته‌اند. …
در کنار تراث گران‌سنگ فقه شیعه، علمای راستین همواره مامن اهالی شریعت و علوم آن و نیز مرجع تقویم نظریات و تسدید جواب مسائل بوده‌اند. در این نوشتار که ماحصل استفاده از محضر حضرت آیت‌الله سیفی مازندرانی است در قالب …
استاد محمد باقری شاهرودی مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در سه جلسه مصاحبه علمی خود با کارگروه مناط به سرفصلهای عمده در واکسیناسیون کشوری یعنی تولید، خرید و فروش، شرایط و حقوق دریافت کننده و متولی واکسیناسیون …
آیت الله سیفی مازندرانی (دام عزه) استاد گرانقدر و موسس “معهد الاجتهاد الفعال” در قالب پرسش و پاسخ‌های کوتاه به مسائل خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداختند. این استاد معزز در بخشی از مصاحبه‌ای که با مناط داشته‌اند، به تبیین …