در پروند ششم مناط با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا می‌پردازیم. در مراحل مختلف این پدیده از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن، احکام وضعی و تکلیفی متنوعی در نسبت با افراد، نهادها …
در مراحل مختلف واکسیناسیون کرونا، از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن، احکام وضعی و تکلیفی متنوعی در نسبت با افراد، نهادها و مجموعه حاکمیت اسلامی مطرح می‌شود. کلیپ زیر شامل معرفی و تشریح ابعاد مختلف این …
با ارائه دیدگاه‌های حجج اسلام و حضرات آیات: سیفی مازندرانی، بنیادی، رحمانی سبزواری، باقری شاهرودی، رهدار، رفیع پور، حسینی، استوار میمندی، قاسم عارف، محسن انبیایی، مهدی توسلی، علوی مهر، شهسواری، اسلامیان، شورگشتی، موسوی
مناط در پرونده ششم خود با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به مجموعه مسائل واکسیناسیون کرونا در کشور می‌پردازد. بررسی‌‌های اساتید محترم مشارکت‌کننده در این پرونده بر اساس نظام مسائل واکسیناسیون سامان یافته که توسط شورای فقهی مناط و با ابتناء …