ویژه‌نامه چالش‌های فقهی کرونایی منتشر شد. برای دریافت فایل کامل ویژه‌نامه روی لینک زیر کلیک کنید. این مجموعه حاوی ۱۱ گفتار از اساتیدِ مشارکت‌کننده در پرونده چهارم مناط است و با نگاهی فقهی به مباحث و چالش‌های متاثر از ویروس …

پشه و نمرود؛ تأملاتی تمدنی در پدیده کرونا

استاد عبدالله محمدی در نوشتار زیر با نگاهی مقایسه ای زمینه ها و پیامدهای معرفتی شیوع ویروس کرونا را در دو مکتب لیبرالیسم و اسلام بررسی کرده اند. اگرچه این مقاله یک جستار معرفتی محض به حساب می‌آید، اما می‌توان …

جنگ بیولوژیک و حق مقابله به مثل

موضوعات و چالش های امنیتی، مسائلی مهم و فوری پیش پای فقه قرار می‌دهند، که حل آنها علاوه بر مرتفع شدن معضلات کشور، توفیق فقاهت در عرصه حکومت‌داری را نشان می‌دهد. البته با توجه به مباحث جدیدی که در فقه …

گستره قاعده احسان در تصمیمات حکومتی

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده احسان است که رافع ضمان ناشی از ضرری است که محسن در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. در احسان به فرد وجود توامان حسن فاعلی و حسن فعلی قدر متیقن بوده و …

ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم

حجت الاسلام و المسلمین صادق طهوری، استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در یادداشت ذیل با بررسی دلالی روایت قتل عام بنی جذیمه، ضمان حکومت در قبال ضررهایی که به مردم وارد می‌شود را به نحو مطلق اثبات …

شقوق دخیل در مسئله کرونا

حجـت‌ الاسلام و المسـلمین حبیـب الله شورگشـتی مـدرس سـطوح عالـی و خـارج فقـه و اصـول حـوزه علمیـه، در یادداشـت زیــر بــه موضوع‌شناســی مســئله تزاحــم اقتصــاد و ســلامت در شــیوع ویــروس کرونــا پرداخته‌انــد. ایــن اســتاد ارجمنــد بــا اســتفاده از تشــقیق شــقوق …

جستاری در نظریه های مسئولیت مدنی دولت

فقـه الحکومـة کـه بـه احـکام مرتبـط بـا تشـکلیل حکومـت، مسـئولیت‌ها و حقـوق مطـرح در نسـبت بـا آن می‌پـردازد بــا علــوم دیگــری همچــون کلام، حکمــت و علــوم انســانی در تعامــل وثیــق قــرار دارد. یکــی از جنبه‌هــای مهــم ایــن تعامـل ابتنـاء بـر …

جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت

استاد مهدی علوی مهر در بررسی ضمان حاکمیت در قبال صدماتی که درباره کرونا به مردم وارد می‌شود در قسمت اول بیانات خود اثبات شخصیت حقوقی برای دولت اسلامی را تبیین نموده‌اند.  در حکومت اسلامی میزان مسئولیت مدنی دولت و …

قرنطینه چالشی برای جکومت

نوشــتار زیــر حاصــل گفتگــوی منــاط بـا حجــت‌الاسلام حمیــد وحیــدی مدرس سطوح عالی اسـت. ایـن اســتاد گرامــی ابتــدا بــه اهمیــت توجــه بــه تعاضــد فقــه بــا دیگــر علــوم دینــی و ابتنــای آن بــر مبانــی معرفتــی اشــاره کرده‌انــد. در ادامــه مبانــی اسـتنباطات فقهـی …

قرنطینه چالشی برای حکومت

نگاه جزیره‌ای و نقصان در استنباط در بررسی مسائل فقهی نباید به نحو جزیره‌ای عمل کرد. البته هر علمی سازوکار خود را دارد اما از طرفی نباید از تأثیر متعاضد علوم غافل شد. اگر فقیه متکلم زبردستی نباشد و یا …

گستره قاعده احسان در مسائل حاکمیتی

یکـی از قواعـد مسـلم فقهـی قاعـده احسـان اسـت کـه رافـع ضمـان ناشـی از ضـرری اسـت کـه محسـن در فراینـد احسـان بـه دیگـران وارد مـی‌کنـد. در احسـان بـه فـرد وجـود توامـان حسـن فاعلـی و حسـن فعلـی قـدر متیقـن بـوده و احسـان …

حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی

نگاه جامع در بررسی فقهی به دلیل عنایت به ابعاد متنوع دخیل در مسئله می‌تواند باعث تفاوت‌های مهمی را در فرایند استنباط شده و در حکم و فتوا تعیین کننده باشد. حجت الاسلام سید تقی حسینی، استاد خارج و سطوح …

حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی

یکی از مباحث دامنه دار فقهی در شرایط کرونایی مروبط به رفتار دولت مردان و تصمیمات حاکمیتی است. آیا باید طبق دستورات حوزه سلامت رفتار کرد و مانع از برخی کسب و کارها شد؟ یا این جلوگیری را انجام نداد …

ضمان شخصیت حقوقی حاکم

یکی از چالش‌های فقهی که در موقعیت‌هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح می‌شود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثل ضررهایی به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه …

تزاحمات کرونایی

حجت الاسلام و المسلمین جواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتار کوتاهی که در اختیار مجموعه «مناط» قرار دادند به صورت مختصر مسئله اولویّت داشتن اقتصاد یا سلامت و مسئله ضمان …

در تزاحم ضررین که در اینجا منظور ضرر در اقتصاد و ضرر در سلامت مردم طرح میشود فقها فرموده‌اند باید ضرر اهم مقدم شود. در یادداشت صوتی زیر استاد جواد مجتهد شبستری به نحوه حل این تعارض پرداخته‌اند.

چالش فقه کرونایی

زیست کرونایی و آثار آن، سوالات و معماهای فراوانی را در زمینه‌های متنوع به وجود آورده است. از شبهات کلامی تا مسئله‌های فلسفی، اجتماعی و … یکی از جنبه های پردامنه مساله، مسائل رفتاریِ دینی به وجود آمده در حوزه …