قاعده احسان در آسیب های کرونایی

مستند "قاعده احسان در آسیب‌های کرونایی" با بهره‌گیری از مباحث مطرح‌شده توسط اساتید بزرگوار در پرونده ششم(چالشهای فقهی واکسیناسیون کرونا) امکان جریان قاعده احسان در تصمیمات کرونایی حاکمیت و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

ویژه نامه پرونده ششم مناط منتشر شد. این ویژه‌نامه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی جامع سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا از جمله: ماهیت‌شناسی بیماری و پاندمی کرونا، احکام خرید و فروش واکسن، احکام تولید و آزمایش‌های بالینی، …

استاد محمدجواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری، در خصوص اجبار حاکمیت در واکسیناسیون عمومی، یادداشت صوتی کوتاهی را در اختیار مناط گذاشتند: متن کامل گفتار استاد شبستری به شرح ذیل است: لزوم حفظ …

کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

استاد موسوی در یادداشت علمی زیر که به درخواست مناط به رشته تحریر درآورده‌اند بحثی منقح و مستدل را در سویه‌های فقهی مسئله خرید واکسن سامان داده‌اند. ایشان با استفاده از دلالت‌ها نصوص و عقل و در چارچوب قاعده اضطرار …

بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

بررسی جواز و منع رفتارهای حاکمیت در موقعیت‌های مختلف از منظر فقه یکی از توقعات موجود از حوزه علمیه است. استاد اسلامیان در این نوشتار که به درخواست مناط ضمن جستاری فنی فروض ممکن درباره شرایط واکسیناسیون عمومی در کشور …

الزمات فقهی رتبه‌بندی در توزیع واکسن

استاد شورگشتی در نوشتار زیر در پاسخ به سوال مناط پیرامون رتبه‌بندی دریافت‌کنندگان واکسن، تحلیلی فنی را در این مسئله ارائه کرده‌اند. ایشان در بیانی اجمالی با تمرکز بر عنوان سلطنت بر نفس، به جواز مقدم کردن افراد در دریافت …

یکی از مهمترین گلوگاه‌هایی که حضور فقه را در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی ضرورت می‌بخشد تزاحماتی است که در اداره امور کشور رخ می‌دهد. کوچک یا بزرگ‌ مقیاس بودن موضوعات؛ احتمال بالای وقوع و یا احتمال پایین؛‌ وجود شرایط اضطرار یا عادی؛‌ …

حکم فقهی خرید واکسن خارجی در فرض تزاحم

استاد قاسم عارف مدرس سطوح عالی در گفتار علمی خود تزاحمات خرید واکسن را مورد بررسی فقهی قرار دادند. همچنین در خصوص جایگاه کارشناس تخصصی در تبیین موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی مباحث این چنینی مباحث مهمی ایراد فرمودند. در فیلم زیر …

استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روش‌شناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش می‌آید، به فرایندی که فقیه می‌بایست نظرات کارشناسان متخصص در موضوع و نیز قواعد فقهی دخیل در مسئله را …

استاد سید تقی حسینی در مصاحبه با مناط بـا بیـان امـور پیرامونـی مسـئله دوگانـه تولیـد داخلـی واکسـن و یـا خریـد آن از کشـورهای خارجـی، ضمـن تنقیـح محـل نـزاع به پاسخ این مسئله بـا توجه شـرایط مختلـف می‌پردازنـد.در این کلیپ کوتاه …

یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی ادله اربعه است. راه دیگر رفتن به سراغ ادله با …

اسـتاد علی رحمانـی سـبزواری در مصاحبه با مناط ضمـان و مسـئولیتهای پزشـک و متصدیـان درمـان را در مـورد واکسیناسـیون در حالتهـای مختلـف تحقیـق کـرده و بـه دلالتهـای قاعـده احسـان در تجویـز واکسیناسـیون عمومـی بـا وجـود ضـرر بـه افـراد معـدود پرداخته‌اند.در …

در مراحل حل مسائل فقهی مرتبط با موضوعات جدید، توجه به مبادی حِکمی، موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی سه عنصر تعیین‌کننده هستند که در یکدیگر ‌تنیده‌اند. به همین جهت غفلت از هریک موجب نقصان در کل فرایند حل مسئله است. مبادی حکمی …

اسـتاد مهـدی توسـلی در مصاحبه تفصیلی با منـاط به مباحثی چون مبانی حِکمی مسائل فقهی واکسیناسیون، ضمان دولت و حکم اخلال‌گران در فرایند واکسیناسیون می‌پردازند.در این کلیپ کوتاه به دوگانه تولید ملی واکسن و ضررهایی که ممکن است به واسطه …

ملاحظه جنبه‌های عینی مسائل فقهی و پیامدهای آن موجب می‌شود با برآورده شدن نیازهای فقهی موجود در کشور اهمیت فقاهت در موضوعات حاکمیتی آشکار شود. از سوی دیگر واقعی بودن مسائل، جهت‌گیری فقه را در این برهه از تاریخ جهان …

استاد مهدی علوی مهر در گفتار تفصیلی مجموعـه‌ای از مسـائل فقهی مرتبط با واکسیناسیون را مـورد بررسـی قـرار داده‌اند کـه چالـش محـوری آنهـا اولویـت دفـع مضـرت نسـبت بـه جلـب منفعـت در مقیـاس فـردی و حاکمیتـی اسـت.ایشان در این کلیپ به …

استاد محمد استوار در مصاحبه با مناط به دو موضوع مهم معامله با کشورهای خارجی در تهیه واکسن و نیزمسئولیت حاکمیت اسلامی در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود پرداخته‌اند. ایشان در بخش اول شروط و حدود معامله با …

استاد محمد استوار میمندی در مصاحبه با مناط به ملاحظات فقهی خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداخته و مسئولیت دولت در قبال صدماتی که در واکسیناسیون به مردم وارد می‌شود را بررسی می‌کنند. در کلیپ زیر دیدگاه ایشان درباره تعریف …

الزامات فقهی و اخلاقی درآزمایش بالینی واکسن

توجه به تلاش‌ها و یافته‌های پژوهش‌گران مغرب‌زمین در حوزه علوم متناظر با علم فقه مانند حقوق و اخلاق، اگر با زمینه ابتنا بر سنت فقاهی شیعی باشد می‌تواند نطاق حضور فقه را به عرصه جهانی توسعه دهد. این امر همچنین …

بررسی آزمایش کرونا از منظر فقه و اخلاق

استاد محسن انبیایی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، در گفتار تفصیلی خود سویه‌های فقهی آزمایش‌های بالینی مربوط به واکسن را مورد بررسی قرار دادند. کلیپ زیر حاوی بخشی از این گفتگو است که در آن آزمایش‌های بالینی واکسن در نسبت …

قاعده احسان در آسیب‌های کرونایی

استاد حسن بنیادی در جلسه سوم و پایانی گفتار خود به احکام تکلیفی و وضعی حاکمیت در نسبت با شرایط کرونا در کشور می‌پردازند. ایشان به طور خاص مسئله ضمان حاکمیت در قبال صدماتی که در فرایند واکسیناسیون وارد می‌شود …

واکاوی ابعاد فقهی در لزوم مداوا

استاد بنیادی در بخش دوم گفتار خود ابتدا به بررسی فقهی لزوم مداوا می‌پردازند. ایشان در ادامه با طرح عنوان مصالح عامه موضوع مداوا که در ابتدا جنبه فردی آن غالب است را در مقیاس و مرتبه اجتماعی و حکومتی …

فقه و موضوع‌شناسی مسائل نوپدید

متن زیر ماحصل جلسه اول از سه جلسه مصاحبه تفصیلی کارگروه مناط با استاد بنیادی است. ایشان در این مجال با طرح مقدماتی معنا و تعریف موضوع و همچینین ویژگی‌های موضوع‌شناسی در مسائل جدید را مورد بحث قرار می‌دهند. این …

خسارتهای حکومت و قاعده احسان

استاد حسین بنیادی نایب رییس مجمع عمومی جامعه مدرسین و مدرس سطوح عالی و خارج فقه حوزه علمیه در سه جلسه مصاحبه تفصیلی با اندیشکده مناط مباحث خود را در خصوص موضوع شناسی مسائل جدید، چارچوبهای فقهی مداوا و قاعده …

فقه و ملاک‌های عرفی

در میان راهکارهای ارائه شده برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن، واکسیناسیون مهمترین راهکار شمرده شده است. در این نوشتار که ماحصل مصاحبه با استاد رفیع پور است ابعاد فقهی این مسئله مورد واکاوی قرار گرفته است. ایشان …

جریان ضمان در فرض مجوز اضطراری

ستاد سیدمحمدمهدی رفیع پور مدرس سطوح عالی و خارج فقه در گفتار تفصیلی خود با کارگروه مناط، ابتدا نحوه ورود فقه به مسئله رتبه‌بندی دریافت کنندگان را تبیین کرده و سپس الزام واکسیناسیون را از دو منظر فقه فردی و …

چالش‌های مبنایی در مناسبات فقه و کرونا

در این یادداشت که ماحصل مصاحبه مناط با استاد رهدار است به عوامل پیرامونی و زمینه‌های دخیل در موضوع بیماری کووید نوزده پرداخته شده است. واکاوی ماهیت بیماری و ارائه روشی برای بازشناسی آن در محیط سنت فقهی بخش ابتدایی …

مناسبات فقه و گرونا

حجه‌الاسلام احمد رهــدار استاد سطوح عالی و مدیر موسسه فتوح اندیشه در گفتار تفصیلی خود در پرونده ششم مناط بــه عوامــل پیرامونــی و زمینه‌هــای دخیــل در موضــوع بیمــاری کوویــد نــوزده پرداختــه‌اند. واکاوی ماهیــت بیمــاری و ارائه فرصت‌هــا و چالش‌هایــی کــه …

الزمات فقهی واکسیناسیون در نسبت دولت و مردم

این نوشتار تحریر سه جلسه مصاحبه با حضرت استاد باقری شاهرودی است. این استاد بزرگوار در این مجال به مسائل فقهی چهار سرفصل عمده در واکسیناسیون کشوری یعنی تولید؛ خرید و فروش؛ شرایط و حقوق دریافت‌کننده؛ و متولی واکسیناسیون پرداخته‌اند. …

احکام واردات واکسن خارجی

در کنار تراث گران‌سنگ فقه شیعه، علمای راستین همواره مامن اهالی شریعت و علوم آن و نیز مرجع تقویم نظریات و تسدید جواب مسائل بوده‌اند. در این نوشتار که ماحصل استفاده از محضر حضرت آیت‌الله سیفی مازندرانی است در قالب …

استاد محمد باقری شاهرودی مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در سه جلسه مصاحبه علمی خود با کارگروه مناط به سرفصلهای عمده در واکسیناسیون کشوری یعنی تولید، خرید و فروش، شرایط و حقوق دریافت کننده و متولی واکسیناسیون …

آیت الله سیفی مازندرانی (دام عزه) استاد گرانقدر و موسس “معهد الاجتهاد الفعال” در قالب پرسش و پاسخ‌های کوتاه به مسائل خرید واکسن از کشورهای خارجی پرداختند. این استاد معزز در بخشی از مصاحبه‌ای که با مناط داشته‌اند، به تبیین …

موضوع شناسی و نظام مسائل

در پروند ششم مناط با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به سویه‌های فقهی واکسیناسیون کرونا می‌پردازیم. در مراحل مختلف این پدیده از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن، احکام وضعی و تکلیفی متنوعی در نسبت با افراد، نهادها …

واکسن کرونا-موضوع شناسی

در مراحل مختلف واکسیناسیون کرونا، از تولید یا خرید گرفته تا تدبیر پیامدهای ناخواسته واکسن، احکام وضعی و تکلیفی متنوعی در نسبت با افراد، نهادها و مجموعه حاکمیت اسلامی مطرح می‌شود. کلیپ زیر شامل معرفی و تشریح ابعاد مختلف این …

پرونده ششم مناط

با ارائه دیدگاه‌های حجج اسلام و حضرات آیات: سیفی مازندرانی، بنیادی، رحمانی سبزواری، باقری شاهرودی، رهدار، رفیع پور، حسینی، استوار میمندی، قاسم عارف، محسن انبیایی، مهدی توسلی، علوی مهر، شهسواری، اسلامیان، شورگشتی، موسوی

مناط در پرونده ششم خود با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به مجموعه مسائل واکسیناسیون کرونا در کشور می‌پردازد. بررسی‌‌های اساتید محترم مشارکت‌کننده در این پرونده بر اساس نظام مسائل واکسیناسیون سامان یافته که توسط شورای فقهی مناط و با ابتناء …