استاد بنیادی در بخض دوم یادداشت خود رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات را تبیین کرده اند. ایشان به نقش تحولی این مهم در علم فقه اشاره کرده‌اند: در بخش دوم این یادداشت به «رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات» یا «شکل‌گیری …

استاد حسین بنیادی نایب رییس مجمع عمومی جامعه مدرسین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در پاسخ به مباحثی که اخیرا پیرامون جایگاه «موضوع‌شناسی» طرح شده، یادداشتی را در اختیار مناط گذاشته‌اند. در این یادداشت استاد محترم به سرفصلهای …