فقه و سایست جنایی اسلام

فقه و سیاست جنایی اسلام-قسمت سوم

حجت الاسلام محمدی جورکویه در بخش پایانی گفتار خود، ضمن انتقاد از عدم تخصص گرایی در ابواب فقهی، به ارائه الگوی استنباطی در خصوص ابوابی چون قصاص و دیات پرداختند. ایشان در ضمن بیان ناتمام بودن شیوه اجتهادی سابق در حل معضلات قضایی، در تبیین الگوی استنباطی را راه گشا و حلال مشکلات قضایی خاطرنشان کردند: در صورتی که یک فقیه سالهای متمادی بر مبحثی مانند قصاص متمرکز شود، دیگر رسالت خود را منحصر در کشف عناوین مجرمانه ندیده و بلکه روابط موجود میان این باب با سایر ابواب مختلف را نیز مورد مداقه قرار خواهد داد.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.