فقه و سیاست جنایی اسلام

فقه و سیاست جنایی اسلام-قسمت دوم

 در بخش دوم گفتار استاد محمدی جورکویه،”ماهیت سیاست جنایی اسلام” مورد توجه قرار گرفته است. این مساله شامل پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری معرفی شده است. 

ایشان فقه کیفری و حقوق کیفری را برای حل اینگونه از جرایم اجتماعی کافی نمی دانند و معتقدند که رمز موفقیت یک جامعه در امر مبارزه با جرم، ابتناء قوانین کشور بر نظام تقنینی به نام سیاست جنایی است. بر این اساس کاستی های حاکمیت در لایه های پسینی را نمی توان از راه حقوق کیفری و فقه کیفری جبران نمود؛ اما اگر پای سیاست جنایی اسلام در میان باشد قضیه به نحو دیگری رقم خواهد خورد.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.