صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی – قسمت دوم: صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد

استاد توسلی در قسمت دوم گفتار خود، به مسئله صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد پرداختند. ایشان در این بخش خاطر نشان کردند: «در جرایم می توان علاوه بر عنوان مجرمانه‌ای که بر مباشر جرم تطبیق می شود، به صورت مستقل نقش سبب (اعم از فرد و نهاد) را نیز مورد مطالعه قرار داد و مجرم بودن مباشر، هیچگونه منافاتی با مجرم بودن سبب ندارد.»

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.