ادعای عدم وجود اقتصاد اسلامی چندی پیش توسط یکی از اساتید حوزه‌‌‌‌‌‌ علمیه‌‌‌‌‌‌ معظّم قم، مطلبی با این عنوان مطرح شد که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” وجود ندارد. سپس به این مسئله پرداختند که نظام اقتصادی حاکم بر ایران …
استاد محمد مادرشاهی به بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی پرداختند.
مکتب اقتصاد اسلامی، آری یاخیر؟  برای ورود به بحث دو سوال مطرح میشود:  آیا “اقتصاد اسلامی” وجود دارد و آیا اساسا “مکتب اقتصاد اسلامی” داریم؟ سؤال دوم اینکه آیا وجود “مکتب اقتصادی” در اسلام ضرورت دارد یا خیر؟ ضرورت نیاز …
استاد آقا نظری در پرونده اقتصاد اسلامی به ماهیت و چگونکی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی پرداختند. 
اقتصاد اسلامی شاید مهمترین عرصه‌ای باشد که مناقشات اسلامی سازی آن از بعد نظری فراتر رفته و به جهت نیاز فوری حاکمیت به عرصه عمل وارد شده است. در سالهای اخیر منکران وجود اقتصاد اسلامی دلایل متعددی را برای ادعای …