اثبات ضمان قتل برای پسر اغفالگر

اثبات ضمان قتل برای پسر اغفالگر بر مبنای نظریه صاحب ریاض

استاد عبدالمجید مقامی در این قسمت با بررسی برخی آراء، امکان اثبات ضمان قتل برای پسر اغفال‌گر را مورد بررسی قرار دادند. ایشان معتقد است: بر مبنای نظریه صاحب ریاض، در قضیه ما قطعاً آن پسر که اسباب قتل را فراهم کرده است، سبب بوده و مجرم محسوب می‌شود. البته دلیلی که صاحب ریاض با آن هر دو نفر را ضامن می‌داند، قاعده لاضرر است و ایشان از این قاعده بیشتر استفاده می‌کنند. طبق نظر وی قاعده لاضرر در اینجا اطلاق دارد و هر دو نفر را شامل می‌شود.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.