اثبات سببیت شبکه های مجازی

اثبات سببیتِ شبکه‌های مجازی به عنوان شخصیت حقوقی

بررسی شراکت بسترهای مجازی به عنوان شخصیت حقوقی در این قتل بخش دیگری از گفتار استاد مقامی است.

سوال این است که آیا شبکه‌های مجازی را می‌توانیم به عنوان سبب، شریک در جرم بدانیم؟ اصلاً شبکه‌های مجازی می‌توانند بعنوان شخصیت حقوقی ملاحظه شوند؟ برای اینکه بتوانیم جواب سوال دوم را بدهیم اول باید این را ثابت کنیم که شبکه‌های مجازی می‌توانند شخصیت حقوقی باشند. اگر این مطلب ثابت شد سوال بعدی این است که آیا سبب بر آنها اطلاق می‌شود؟ اگر در ارتباط با این قتل، سبب بر آنها اطلاق شد خودبخود مجرم هم محسوب می‌شوند.

فیلم و متن کامل مباحث استاد مقامی منتشر خواهد شد. 

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.